Poslání

Posláním Školské rady je vykonávat funkci samosprávy a veřejné kontroly školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.

Školská rada v Základní škole, Fakultní škole Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, byla zřízena Městskou částí Praha 2 ke dni 14. 5. 2002. Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy, vyjadřuje se ke studijním oborům, které škola připravuje, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, ke jmenování a odvolání ředitele. V odůvodněných případech může podat zřizovateli školy nebo v případě základní školy příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na odvolání ředitele školy, může požádat Českou školní inspekci o inspekci a Školský úřad o kontrolu hospodaření školy.

Školská rada se schází ke svým schůzím nejméně jednou ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti Školské rady stanovené zákonem.

Členové

V Základní škole, Fakultní škole Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27, třetinu členů rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků ze svých řad a třetina členů rady školy je volena pedagogickými pracovníky z pracovníků školy. Ředitelka školy není členem školské rady.

Členové Školské rady z řad rodičů (na základě volby 18. 6. 2024):
Michal Tobrman
Filip RamešŠtěpánka Tkáčová 
Členové Školské rady z řad učitelů:
Mgr. et Bc. Kamila Svěntá Halámková, Bc. Štěpán Bady, Mgr. Radek Krupička, DiS.
Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem:
Renata Kašická, Jana Rybínová, Ing. Zdeněk Starý

Zápis z posledního jednání dne 4. 10. 2023

Starší zápisy poskytne na vyžádání předseda školské rady.